Seznam hlavních novinek a pokynů v Účetnictví a Daňové evidenci 2021Od 1.7.2021 platí nová pravidla pro DPH v oblasti elektronického obchodování, při prodeji zahraničním zákazníkům - neplátcům DPH.

První úprava, kterou jsme v našem účetním software provedli, se týká vydaných faktur.

Pokud se E-shop zaregistruje do systému OSS,IOSS, je povinen všechny vydané faktury do států v nichž je registrován a jejich odběratel není plátce DPH, zdanit daní z přidané hodnoty, která platí v daném státě ( do nynějška se tyto prodeje nedanily ). Všechny tyto faktury budou mít kód DPH v našem účetním software = '79'. Tento kód se bude sám vyplňovat v případě, že odběratel je zahraniční ( ve formuláři nyní přibyl do adresy kód státu ), není plátce DPH a na faktuře je daň. Tyto faktury se od ostatních liší právě tímto kódem. V přiznání DPH se základ daně z těchto faktur spolu s ostatními fakturami sčítá do řádku 24, DPH se neodvádí. V kontrolním hlášení se tyto faktury neuvádějí.

Na konci každého čtvrtletí je tyto faktury nutné přepočítat na EUR ( pokud již v této měně nejsou vystavené ) v kurzu k poslednímu dni tohoto čtvrtletí který bude k tomuto účelu stanoven. Poté se podle jednotlivých států sečtou.

Výslednou DPH jednotlivých států v EURech je pak nutné uhradit správci daně.

V našem účetním software je postup následující :

- v nabídce Daně odvody / Parametry / Identifikace plátce je nutné uvést do OSS IOSS = 'A'

- při zápisu vydané faktury je nutné vyplnit kód státu ( SK, PL), DIČ nesmí být vyplněno a pokud je na faktuře daň, vyplní se kód '79'.

- podklad pro určení daně je v nabídce Daně odvody / Podklad pro OSS, IOSS

- v tabulce kurzů EUR je nutné před výpočtem daně vyplnit správné kurzy použitých jednotlivých měn k EURu a to včetně měny CZK.

( příklad: měna EUR, EUR=1 kurz k EUR=1

měna CZK, EUR=1 kurz k EUR=25

měna PZL, EUR=1 kurz k EUR=4,166 )

- u faktur, které byly vystaveny v korunách je nutné v údaji cizí měna mít uvedené CZK.

- v nabídce Daně odvody / podklad pro OSS, IOSS je výpis těchto faktur, přepočtených podle kurzů na EUR, součtovaný podle států.Vzdálená správa

V roce 2021 bude mít každý uživatel tento servis zdarma. Podmínkou je zakoupená a uhrazená verze učetnictví 2021.

Připojení pomocí vzdálené správy bude nyní opět možné dvěma způsoby. Bohužel Teamwiewer bylo a bude nutné během roku aktualizovat, což způsobuje zbytečné komplikace. Ideální je spouštět Teamwiewer z našich webových stránek pomocí ikony POMOC.Účetnictví

V účetním deníku při podrobném prohlížení je nyní vidět i obchodní partner a variabilní symbol u zaúčtování přijatých a vydaných faktur a u jejich úhrad. Obchodní partner nyní bude uveden také v podrobné hlavní knize a výpisu pohybu na účtu u zaúčtování faktur a úhrad faktur. Podmínkou je standardní postup při fakturaci, zápisu přijatých faktur, jejich zaúčtování a zúčtování úhrad přes běžný účet a pokladnu.Elektronická evidence tržeb

Do konce roku 2022 není EET povinná. Pro pořádek uvádíme, že každý současný uživatel EET ( tj. ten, kdo nyní doklady do systému odesílá ), může odesílání do tohoto systému přerušit až do konce roku 2022.

Stačí, když v nabídce Pokladna / Parametry / Parametry EET : zadá do údaje : Výstup dokladů do EET = 'N'QR kódy

Stále víc odběratelů požaduje faktury s QR kódem. K tomu stačí nastavit následující :

- nastavit formulář faktury WIN v parametrech fakturace

- do evidence běžných účtů přidat IBAN k účtům, které uvádíte na fakturách.

Na každé vydané faktuře pak bude QR kódZaokrouhlování vystavených daňových dokladů

U faktur je možné

- nezaokrouhlovat

- zaokrouhlovat tak, že celková částka je součet : základ daně + daň + zaokrouhlení

- zaokrouhlovat tak, že zaokrouhlení se rozpočítá mezi základ a daň, takže celková částka je součet : základ daně + daň

U pokladních příjmových dokladů je nezávisle možné nastavit také jednu z těchto tří možností. Pokud, uživatel zvolí zaokrouhlení bez rozpočítání bude zaokrouhlení po dokončení dokladu evidované v položce nazvané "mimo DPH". Tato položka je v knize faktur u všech vydaných faktur, v pokladní knize a v dokladech o prodeji v prodejně. Jak její název napovídá, nebude mít nic společného s daní z přidané hodnoty.Přijaté faktury

Ve verzi účetnictví 2021 je provedená úprava, týkající se přijatých dobropisů. Přijatý dobropis, který je zapsaný jako přijatá faktura s minusovou částkou, se do přiznáni k dani z přidané hodnoty a do kontrolního hlášení bude vybírat podle data zdanitelného plnění. Všechny ostatní přijaté faktury se dál vybírají dle data přijetí.Pokladna

Podrobné příjmové doklady lze opravit stejným způsobem jako vydané faktury. Doklad pouze nesmí být zaúčtovaný.

!! Samozřejmě doklady, které byly odeslané do EET už opravit nelze. !!Běžné účty

Elektronické zpracování výpisu z běžného účtu bude nyní možné provádět i pro bankovní software s výstupem dat ve tvaru MultiCash ( subory .STA ) který využívá např. banka Unikredit. Zpracování výpisu ve formátu ABO jsme upravili k lepšímu uživatelskému komfortu.Fakturace

V nabídce Fakturace / Oprava vydané faktury ( dobropisu ), je nabídka rozšířená o opravu nepotvrzeného dobropisu. To do nynějška nebylo možné. Postup je stejný jako u nezaúčtované faktury. Při opravách je tedy nutné rozlišit opravu dobropisu potvrzeného a nepotvrzeného.

Stále víc odběratelů požaduje faktury elekronicky ve formátu ISDOC. Nabídka je v menu : Vydané faktury / Externí data / export jedné faktury ve formátu ISDOC

V nabídce Fakturace / Parametry lze též nastavit aby se export do souboru formátu ISDOC provedl při každé fakturaci automaticky.

Tuto nabídku můžete využít při odesílání svých faktur mailem. K formátu PDF můžete přidat i formát ISDOC, každá vyexportovaná faktura bude uložena do složky, kterou máte nastavenou pro externí data jako : "cesta+číslo".ISDOC .Odstranění problémů po aktualizacích WIN10

V nabídce "servisní nabídky" jsme přidali nabídku "aktualizace config". Pomocí této nabídky si každý sám rychle ošetří nastavení systémového prostředí tak, aby odstranil chybové hlášení "zvětšit files v config.sys", ke kterému dochází po aktualizaci systému WIN10 a které jsme do nynějška odstranili vždy pouze pomocí vzdálené správy.Daň z přidané hodnoty

Praxe kontrolních hlášení nám ukázala, že je nutné kontrolovat u přijatých plnění plátcovství DPH dodavatele. Pro tuto kontrolu slouží buď nabídka při pořízení dokladu klávesou F1 na bankovním spojení, kdy se kontroluje existence a bankovní spojení plátce.

Nově jsme v nabídce Daně / odvody / kontroly zavedli nabídku: "kontrola DIČ plátců DPH u přijatých plnění s daní".

Tato nabídka zkontroluje všechny přijatá plnění s uvedeným DIČ na portálu finanční správy a to ověřením existence plátcovství DPH u nositelů těchto DIČ.Majetek

V přehledech majetku k postupnému odepisování jsou rozšířené přehledy vyřazeného majetku o účetní a daňové odpisy.Zásoby

Nákupy / Zaúčtování nákupu z dodacích listů : při této akci je možné vyplnit fakturované ceny do jednotlivých příjemek všechny najednou, opisem dodacích cen. Tato možnost podstatně urychlí celou akci v případech, kdy se fakturované ceny rovnají dodacím cenám.

Vydané objednávky : při pořízení lze nyní zadávat i položky, na které zatím nejsou skladové karty. V přehledech objednávek lze zpětně vyhledávat a to v hlavičkách i v řádcích.

Nákup na fakturu : v individuálních případech jsme schopni celý nákup na fakturu provést elektronicky z formátu ISDOC.

Tuto nabídku je ale nutné udělat "namíru". Také výsledná úspora práce při nákupu na fakturu má význam jen u dlouhých faktur.Mzdy

Od 1.1.2021 je zrušený pojem superhrubá mzda a daň ze mzdy se počítá ze základu, kterým je hrubá mzda.

Daň bude ve výši 15 procent, u měsíčních příjmů přesahujících 141746 Kč bude daň 23 procent. Tímto zároveň mizí solidární daň.

Zdanění bude dané tabulkou Sazby daně z příjmu, která má nyní dva řádky, to znamená dvě sazby daně.

Základní sleva na dani bude od 1.1.2020 27840 Kč. Převodový můstek základní slevu na dani u jednotlivých zaměstnanců upraví.

Minimální mzda se zvyšuje na 15200 Kč. U zaměstnanců, kteří doposud pobírají minimální mzdu je nutné po provedení převodu 2020-2021 v evidenci zaměstnanců mzdové tarify upravit.

Ve výkazech jsme doplnili sestavu s názvem : Podklad pro výkaz antivirus, která může sloužit jako podklad při vyplňování žádosti o podporu Antivirus.

V evidenci zaměstnanců jsme doplnili možnost elektronické přihlášky pro zdravotní pojišťovny.

Stravenkový paušál

Od 1.1.2021 platí nová pravidla pro vyplácení stravenkového paušálu.

Stravenkový paušál je nyní součástí mzdy, účtuje se do mzdových nákladů, v tabulce účtování mezd jsme pro něj vytvořili nový nákladový účet. V číselnících budete mít nastavenou hranici 75.60, a v evidenci zaměstnanců bude možné u daných zaměstnanců předvyplnit denní sazbu stravenkového paušálu.

Do částky 75.60 Kč/den se z něho neodvádějí žádné odvody, pouze se připočte k výplatě.

Částka nad tuto hranici se nyní přičítá ke hrubé mzdě do základů pro výpočet sociálního, zdravotního pojištění a daně.

Při výpočtu mezd proto nyní přibývá nový řádek, který obsahuje denní sazbu, počet dnů, celkovou částku a částku, která se bude případně přičítat k základům pro odvody.

Ty stejné údaje budu také na mzdovém listu.IZOLAČKA

Od 1.3.2021 platí státní podpora zaměstnancům, kteří se ocitli v izolaci, zvýšením nemocenské náhrady až o částku 370 Kč denně. Náhradu vyplácí

zaměstnavatel a následně si ji odečítá z částky, kterou odvádí na sociální pojištění.

Postup v našem mzdovém programu je následující :

- nejprve je nutné provést aktualizaci programu

- v nabidce mzdy / paremetry / druhy sociálních zabezpečení, můžete dopsat nový řádek k - karanténa.

- od lékaře obdržíte období, po které musí být zaměstnanec v izolaci

- v nabídce výpočet mezd / doklady o pracovní neschopnosti zapíšete doklad o karanténě, kde je nyní nová kolonka izolačka, do které vyplníte celkovou částku, kterou přispívá stát danému zaměstnanci po dobu karantény.

- celkovou částku je možné jednoduše zjistit na stránkách https://www.mpsv.cz/izolacka kde je tabulka, nebo kalkulačka.

Zde je nutné u každého zaměstnance zadat počet dnů v karanténě a hodinový průměr na náhrady, kalkulačka pak spočítá celkovou částku pro daného zaměstnance. Tento výpočet izolačky jsme do mzdového programu z časových důvodů nezabudovali, výpočet ze stránek mpsv.cz není složitý, případů nebude moc a trvání je omezené jen na dva měsíce.

- ve výpočtu mezd je izolačka jako samostatný údaj a přičte se k výplatě.

- při vystavení příkazu do banky se izolačka odečte od celkové částky sociálního pojištění

- při odeslání souboru PVPOJ.XML do přehledu o výši sociálního pojištění na stránkách cssz.cz bude ve formuláři změna, přibývají dva nové údaje :

počet zaměstnanců s izolačkou a celková částka izolačky, výsledné pojištění je pak o tuto celkovou částku nižší.Bezpečnostní kopie

Ve verzi 2021 je možné nastavit automatické vytváření bezpečnostní kopie účetních dat na pevný disk. Lze nastavit jestli takovou kopii dělat a v jakých intervalech ( dnů ). Kopii lze automaticky provádět maximálně jednou za den.

Nastavení je v nové nabídce menu: "Servisní nabídky / Bezpečnostní kopie / Parametry".

Pokud uživatel nastaví automatické vytváření kopie, tak pokaždé když bude opouštět účetní program a uplyne nastavený počet dnů, vytvoří se kopie automaticky.

Stále ale platí že, nejlepší způsob vytváření bezpečnostní kopie době je použití Flash paměti, nebo externího disku, na které je možné uložit celou složku FU2021 z disku c:. Takováto kopie je nejdokonalejší, je v ní obsaženo vše.

Ještě dokonalejší systém je pravidelné zálohování nastavené systémem např. jednou denně na nějaké externí medium ( disk, USB Flash, datové centrum ).

Bezpečnostní kopie na diskety a Flash disky, vytvořené jakoukoliv nabídkou v účetnictví vám zálohují pouze účetní data.